HDU2196 Computer

题目描述

题目大意:

给出一棵树,求对于每个点,找到树中与该点之间距离最大的某个点,询问距离

题目分析:

对于每个点 和它距离最长的点只可能在父树里或者是在子树里
所以 fasum[x]表示x的父树到点x的最大距离 g[x]表示点x子树中的点到x的最大距离
所以g[x]=val[i]+max{g[to[i]]}
对于 fasum[x] 有两种可能 从它父亲的父树里来 或者是他的某个兄弟的子树里的点
所以fasum[x]=max(fasum[fa[x]],g[fa[x]])
但是有问题 如果g[fa[x]]是从x的子树里来的 那就糟了 所以还要记录子树次大值
这样就AC了这道题 并使用结构体来存储子树最大值和子树次大值

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;
int n,k,p,q;
int head[100000];
int val[100000];
int to[100000];
int net[100000];
struct your
{
  int big;
  int biger;
  int big_num;
  int biger_num;
}dis[100000];
int fasum[100000];
int tot;
void add(int x,int y,int c)
{
  net[++tot]=head[x];
  to[tot]=y;
  val[tot]=c;  
  head[x]=tot;
}
void dfs1(int x,int temp)
{  
  for(int i=head[x];i;i=net[i])
  {
    if(to[i]==temp) continue;
    dfs1(to[i],x);
    if(dis[x].biger<dis[to[i]].biger+val[i])
    {
      dis[x].big=dis[x].biger;
      dis[x].big_num=dis[x].biger_num;
      dis[x].biger=dis[to[i]].biger+val[i];
      dis[x].biger_num=to[i];
      continue;
    }
    if(dis[x].big<dis[to[i]].biger+val[i])
    {
      dis[x].big=dis[to[i]].biger+val[i];
      dis[x].big_num=to[i];
    }
  }
}
int check(int x,int temp,int c)
{
  int tmp=fasum[temp];
  if(tmp<dis[temp].biger&&dis[temp].biger_num!=x)
    tmp=dis[temp].biger;
  if(tmp<dis[temp].big&&dis[temp].big_num!=x)
    tmp=dis[temp].big;
  return tmp+c;
}
void dfs2(int x,int temp,int c)
{
  fasum[x]=check(x,temp,c);
  for(int i=head[x];i;i=net[i])
  {
    if(to[i]==temp) continue;
    dfs2(to[i],x,val[i]);
  }
  return ;
}
int main()
{
  while(scanf("%d",&n)!=EOF)
  {
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
      int x,y,c;
      scanf("%d%d",&y,&c);
      add(i+1,y,c);
      add(y,i+1,c);
    }
    dfs1(1,0);
    dfs2(1,0,0);
    for(int i=1;i<=n;i++)
      printf("%d\n",max(dis[i].biger,fasum[i]));
    memset(head,0,sizeof head);
    memset(val,0,sizeof val);
    memset(to,0,sizeof to);
    memset(dis,0,sizeof dis);
    memset(net,0,sizeof net);
    tot=0;
    memset(fasum,0,sizeof fasum);
  }
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注