[BZOJ2131] 免费的馅饼

题目描述

Description

Input

第一行是用空格隔开的二个正整数,分别给出了舞台的宽度W(1到10^8之间)和馅饼的个数n(1到10^5)。 接下来n行,每一行给出了一块馅饼的信息。由三个正整数组成,分别表示了每个馅饼落到舞台上的时刻t[i](1到10^8秒),掉到舞台上的格子的编号p[i](1和w之间),以及分值v[i](1到1000之间)。游戏开始时刻为0。输入文件中同一行相邻两项之间用一个空格隔开。输入数据中可能存在两个馅饼的t[i]和p[i]都一样。

Output

一个数,表示游戏者获得的最大总得分。

Sample Input

3 4
1 2 3
5 2 3
6 3 4
1 1 5

Sample Output

12

【数据规模】

对于100%的数据,1<=w,t[i]<=10^8,1<=n<=100000。

题目分析

dp[i]表示第i个馅饼被收集时可以获得的最大分数

需要满足:
将第二个条件拆开 移项变成

然后把最后两个条件加和,移项 可以得到
发现如果满足了后两个条件,一定会得到这个条件,也一定会满足第一个条件。
好的 后两个条件一个排序 一个离散化用树状数组维护即可

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;
int n;
struct your
{
  int t,p;
  int x,y;
  int val;
}a[100010];
int cmp(your j,your k)
{
  return j.x<k.x;
}
int cmp2(your j,your k)
{
  return j.y<k.y;
}
int cnt,ans;
int c[100010];
int f[1000010];
int dp[100010];
void update(int x,int c)
{
  for(;x<=cnt;x+=x&-x) f[x]=max(f[x],c);
}
int ask(int x)
{
  int sum=0;
  for(;x;x-=x&-x) sum=max(sum,f[x]);
  return sum;
}
int main()
{  
  scanf("%*d%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    scanf("%d%d%d",&a[i].t,&a[i].p,&a[i].val),a[i].x=a[i].t*2+a[i].p,a[i].y=a[i].t*2-a[i].p;
  sort(a+1,a+n+1,cmp);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(a[i].x!=a[i-1].x) cnt++;
    c[i]=cnt;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) a[i].x=c[i];
  sort(a+1,a+n+1,cmp2);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    dp[i]=ask(a[i].x)+a[i].val;
    ans=max(ans,dp[i]);
    update(a[i].x,dp[i]);
  }  
  printf("%d",ans);
  return 0;  
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注